FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

GeniusX ALPHA มีความแตกต่าง และความโดดเด่นอย่างไร?


หลักสูตรของ GeniusX ALPHA เป็นหลักสูตรจากแนวคิดทฤษฎีของ
Neuroscience ซึ่งคิดค้นโดย อาจารย์ดำรง พิณคุณ ผู้ซึ่งมีประสบการณ์และความรู้จากการประสบความสำเร็จด้านธุรกิจผนวกกับความรู้ในวิชาระดับปริญญาเอก ด้าน Cognitive Science
จำเป็นต้องเสริมทักษะและพัฒนาสมองให้กับลูกตั้งแต่เมื่อไหร่?


วัยแรกเกิด ถึง 5 ปีแรก
เครือข่ายการเชื่อมต่อของเซลล์ในสมองเด็กจะมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วในอัตราการเติบโตที่เหลือเชื่อ เครือข่ายเซลล์สมองที่เชื่อมโยงกันนี้มีความสำคัญมากต่อการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย
ซึ่งเด็กจะเรียนรู้การคิดโดยรับข้อมูลมาจากสมองผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ก่อรูปเป็นรากฐานกระบวนการคิดของเด็ก
การให้เด็กมีประสบการณ์ตรงที่ได้ใช้ประสาทสัมผัสครบทุกด้านจะช่วยสร้างเซลล์สมองให้กับเด็กได้อย่างดีที่สุด ดังนั้น เด็กในวัยนี้ถือเป็นวัยทองแห่งการเรียนรู้ทักษะด้านต่าง ๆ การพัฒนาความคิดเพื่อปูพื้นฐานที่มั่นคงสู่อนาคตที่ดี (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,ม.ป.ป. , หน้า 12 – 15)
ความฉลาดสามารถสร้างได้ไหม?


“ความฉลาด คือ การตัดสินใจที่ดี มีความถูกต้อง และรวดเร็วฉับไวซึ่งสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมผ่านการคิดอย่างมีเหตุผล และทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความฉลาด”
อัลเฟรด บิเนต์ ;1968 จากคำนิยามของ อัลเฟรต บิเนต์ จะเห็นได้ว่า การจะมีความฉลาดได้นั้นประกอบไปด้วยทักษะด้านต่าง ๆ และระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพทำงานสอดประสานกัน
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทุกคนสามารถสร้างได้ตั้งแต่ในวัยเด็กการปลูกฝั่งให้เด็กมีประสบการณ์และฝึกระบบความคิดอย่างถูกวิธีมาตั้งแต่ต้น จะช่วยให้เด็กทุกคนสร้างความฉลาดได้ ซึ่งปัญหาในชีวิต 80% เกิดจากความสัมพันธ์ของตนเองกับผู้อื่น ถ้าสามารถเรียนรู้ผู้อื่นและเข้าใจตนเองด้วย ปัญหาในชีวิตก็จะหมดไป 100%
สิ่งที่จะได้จากหลักสูตร


✓ รู้จักและเข้าใจในตนเอง สามารถออกแบบชีวิตตัวเองได้อย่าง มีความสุข
✓ เรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น ลักษณะของคนทั้ง 6 ประเภท ตามหลัก GeniusX ALPHA
✓ ปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้รวดเร็วขึ้น
✓ สื่อสารและเจรจาต่อรองกับผู้อื่นได้อย่างเห็นผล ลดความขัดแย้งด้วยการเข้าใจระบบความคิดของคนแต่ละประเภท
✓ มีภูมิคุ้มกันทางความคิด อารมณ์ และสังคม
หลักสูตร GeniusX ALPHA ทำให้ลูกมีความสุขได้อย่างไร?


สมอง คือส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ หลักสูตร GeniusX ALPHA คือหลักสูตรที่ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตได้ด้วยระบบความคิด เพราะการมีระบบความคิดที่ดี จะทำให้เข้าใจความเป็นตนเองและผู้อื่นได้ เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ที่มีความแตกต่างกัน ทั้งด้านพฤติกรรม ความต้องการ ความสนใจและสิ่งต่าง ๆ
เมื่อได้เข้าใจตนเองแล้วก็ส่งผลให้เด็กสามารถออกแบบชีวิตในแนวทางของตนเองได้ และปรับตัวไปสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้น ความสำเร็จจึงไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินฝันอีกต่อไป เด็กที่ไปสู่ความฝันของตนเองได้จึงกลายเป็นเด็กที่มีความสุข